Glynn Vivian Art Gallery: blog

We’re on the road with Glynn Vivian Road ShowsRydym ar y ffordd gyda Sioeau Teithiol y Glynn Vivian

| 0 comments

Glynn Vivian Handling Collection

Glynn Vivian Handling Collection

You are invited to join us for the first ever Glynn Vivian Road Show!

While the Gallery is closed for redevelopment, we will be visiting Swansea community centres, as part of our exploration into the Richard Glynn Vivian bequest and the Gallery’s collection.

The first Glynn Vivian Road Show will take place on Wednesday 26 February, 12 – 4pm, at the Action Resource Centre (ARC), Broughton Ave, Portmead, Swansea, during the half term holidays.

Glynn Vivian Handling Collection

Glynn Vivian Handling Collection

Hoffem eich gwahodd i Sioe Deithiol gyntaf y Glynn Vivian!

Wrth i’r oriel gael ei hailddatblygu, bydd y Glynn Vivian Oddi ar y Safle‘n ymweld â chanolfannau cymunedol Abertawe fel rhan o’n harchwiliad i gymynrodd Richard Glynn Vivian a chasgliad yr oriel.

Cynhelir Sioe Deithiol gyntaf y Glynn Vivian ddydd Mercher 26 Chwefror, 12 – 4pm, yng Nghanolfan Adnoddau Ar Waith, (ARC), Rhodfa Broughton, Portmead, Abertawe, yn ystod gwyliau hanner tymor.

The idea behind the Glynn Vivian Road Show is to visit local community centres in Swansea, to reach new audiences and engage people through the Gallery’s collection and activities.

We have been working with staff and Community First Officers to programme an afternoon of free events, offering local residents an opportunity to join in with art activities, our handling collection, and gain expert advice from conservators and researchers.

As part of the Road Show, we want you to share your own collection with us – whether its toys, vinyl records, stamps, cards, badges or football memorabilia – whatever it is that you collect, we would like to invite you to bring along your collection and talk to us about your treasures.

You will also get the chance to select works of art from the Gallery’s collection which will be reproduced and put on display in community centres and selected sites throughout the city centre.

Other activities include:-

  • Jewellery making
  • Art activities for children and families
  • Photography exhibition by SPARK young people
  • Digital photography workshop
  • Glynn Vivian handing collection

We would be so pleased if you could join us for the first Glynn Vivian Road Show and we look forward to seeing you there.

Free, everyone welcome.

Y syniad sydd wrth wraidd Sioe Deithiol y Glynn Vivian yw ymweld â chanolfannau cymunedol lleol yn Abertawe, i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a chynnwys pobl drwy gasgliad a gweithgareddau’r Oriel.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda staff a Swyddogion Cymunedau’n Gyntaf i drefnu prynhawn o ddigwyddiadau am ddim, gan gynnig cyfle i bobl leol ymuno â gweithgareddau celf, trin a thrafod ein casgliad, a chael cyngor arbenigol gan warchodwyr ac ymchwilwyr.

Fel rhan o’r sioe deithiol, byddwn yn gofyn i bobl rannu eu casgliadau eu hunain gyda nip’un ai teganau, recordiau finyl, stampiau, cardiau, bathodynnau neu bethau cofiadwy pêl-droed – beth bynnag y mae pobl yn ei gasglu, rydym am iddynt ddod â’u casgliadau a thrafod eu trysorau gyda ni.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddewis gweithiau celf o gasgliad yr Oriel i’w hatgynhyrchu a’u harddangos mewn canolfannau cymunedol a safleoedd a ddewiswyd yng nghanol y ddinas.

Bydd y gweithgareddau eraill yn cynnwys:-

  • Creu gemwaith
  • Gweithgareddau celf i blant a theuluoedd
  • Arddangosfa ffotograffiaeth gan bobl ifanc SPARK
  • Gweithdy ffotograffiaeth ddigidol
  • Casgliad trin a thrafod Glynn Vivian

Byddem yn falch iawn petaech yn gallu ymuno â ni ar gyfer Sioe Deithiol gyntaf y Glynn Vivian ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Am ddim, croeso i bawb.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo