Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Awst 25, 2016
by Charlotte
0 comments

Penwythnos Agoriadol y Glynn Vivian 15 – 16 Hydref 2016

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian ar ei newydd wedd yn ailagor ddydd Sadwrn 15 Hydref 2016 ar ôl trawsnewidiad gwerth miliwn o bunnoedd.

Gyda mwy o fannau oriel a chymdeithasol, a llyfrgell, darlithfa ac ystafell gymunedol newydd, bydd y Glynn Vivian yn cynnig amgylchedd cynnes a chroesawgar i bobl fwynhau celf ynddo. Mae’r ychwanegiadau newydd cyffrous hefyd yn cynnwys caffi, siop a lifft i’r holl orielau, felly gall mwy o bobl nag erioed o’r blaen fwynhau mynediad i’r gweithiau celf.

I lansio dathliadau’r penwythnos agoriadol, mae saith artist wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol i baratoi Gorymdaith Agoriadol fawreddog i groesawu pawb yn ôl i’r Glynn Vivian ac i’r adeilad newydd.

Alien Disco Masks with artist Megan Broadmeadow. Photography Eva Bartussek

Mygydau Disgo Estroniaid gyda’r artist Megan Broadmeadow. Ffotograffiaeth Eva Bartussek

Am eich cyfle i ddod a chymryd rhan, ymunwch â ni ddydd Sadwrn 17 Medi rhwng 12pm a 4pm yn y YMCA i wneud gwisgoedd, baneri, pypedau a chelfi ar gyfer yr orymdaith a bod yn rhan o’r cyfnod cyffrous hwn ar gyfer yr oriel.

Heroes & Villain with artist Zanne Andrea. Photography Eva Bartussek

Arwyr a Dihirod gyda’r artist Zanne Andrea. Ffotograffiaeth Eva Bartussek

Ysbrydoli/Insipired in Spirit with artist Aled Simons. Photography Eva Bartussek.

Ysbrydoli/Insipired in Spirit gyda’r artist Aled Simons. Ffotograffiaeth Eva Bartussek.

Bydd y Glynn Vivian yn agor gyda phenwythnos llawn digwyddiadau am ddim a cherddoriaeth fyw ac mae’n nodi dechrau oriel gelf newydd fywiog ac ysbrydolus i bawb.

  • Dydd Sadwrn 17 Medi, 12pm – 4pm, YMCA Abertawe – gweithdai paratoi ar gyfer yr Orymdaith Agoriadol
  • Dydd Sadwrn 15 Hydref – Penwythnos agoriadol yn dechrau gyda’r orymdaith
  • Dydd Sul 16 Hydref – Digwyddiadau am ddim yn parhau yn y Glynn Vivian

Glynn Vivian Art Gallery, Heol Alexandra, Abertawe SA1 5DZ

01792 516900 www.glynnviviangallery.org

Gorffennaf 25, 2016
by Charlotte
0 comments

Arddangosfa Haf ac Arwerthiant Cyfeillion y Glynn Vivian

FGVbanner1 (2)

Cynhelir arwerthiant o baentiadau gan artist blaenllaw Abertawe yn Theatr y Grand Abertawe o 7yp ddydd nos Wener 29 Gorffennaf, a drefnwyd gan Gyfeillion Oriel Gelf Glynn Vivian. Mae gennych chi gyfle i addurno’ch tŷ neu i’ch busnes â gwaith celf arbennig wrth gefnogi un o atyniadau eiconig Abertawe ar yr un pryd.
DSC_1766

Bydd yr arwerthiant yn nodi diwrnod olaf arddangosfa o baentiadau artistiaid lleol a gynhelir ar hyn o bryd ar drydydd lawr y theatr. Bydd yr arian a godir o’r arwerthiant yn cefnogi Oriel Gelf Glynn Vivian gyda’i gwaith addysg a chadwraeth pan fydd yr atyniad a redir gan Gyngor Abertawe yn ailagor i’r cyhoedd yn yr hydref.

Meddai Andrew Green, Cadeirydd Cyfeillion y Glynn Vivian, “Gellir dadlau mai Abertawe yw prif ganolfan Cymru o ran artistiaid gweledol heddiw. Mae’r arwerthiant yn gyfle unigryw i weld gwaith gan artistiaid sefydledig ac egin artistiaid modern, ac i’w casglu am brisiau gwirioneddol gystadleuol.”

Meddai Glenys Cour, un o’r artistiaid a gynrychiolir yn y sioe, “Mae gan yr oriel holl gyfleusterau a chyfarpar yr 21ain ganrif sy’n hanfodol yn ddinas fel Abertawe, ond rhaid talu am y rhain. Mae’r arwerthiant yn gyfle gwych i roi’n hael a chwarae rhan yn ddyfodol diwylliannol Abertawe.”

DSC_1763

Mae prosiect ailddatblygu gwerth miliynau o bunnoedd a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Cronfa  Dreftadaeth y Loteri, Cadw a Chyngor Abertawe wedi cael ei gyflawni yn Oriel Gelf Glynn Vivian.

Mae’r prosiect ailddatblygu’n cynnwys ystafell ddarlithio newydd yn ogystal â mannau cadwraeth, llyfrgell, arddangos, dysgu a chymunedol. Bydd storfa gasglu newydd hefyd ar gyfer y casgliad celf yn ogystal â mynedfa cwbl hygyrch sy’n golygu y bydd mwy o bobl nag erioed yn gallu mwynhau gwell mynediad i’r gweithiau celf. Bydd estyniad cyfoes newydd yn cysylltu â’r adeiladau hanesyddol, gan gynnwys yr oriel restredig gradd dau sy’n dyddio o 1911 ac sydd wedi elwa o  waith adfer cyflawn a gwelliannau i gyfleusterau a mynediad. Bydd hyn i gyd yn sicrhau bod Oriel Gelf Glynn Vivian yn barod am yr 21ain ganrif. Mae gwaith arall sy’n cael ei wneud i baratoi ar gyfer ailagor y Glynn Vivian yn cynnwys gosod gweithiau celf a fydd yn rhan o arddangosfeydd ac arddangosiadau cyhoeddus yn fuan. Mae mannau dysgu, siop a chaffi hefyd yn cael eu gosod er mwyn cynnig profiad ymweld newydd i gymunedau yn Abertawe ac ar draws Cymru.

Gorffennaf 18, 2016
by Charlotte
0 comments

Ysgol Penybryn yn ymweld â’r Tate Modern Newydd

Blog gwadd gan Christine Venn – Pennaeth y Chweched 

Pupils from Ysgol Penybryn Visit New Tate Modern

Disgyblion o Ysgol Penybryn yn ymweld â’r Tate Modern Newydd

 

Ar y 16 Mehefin 2016, teithiodd 10 disgybl o Ysgol Penybryn i Lundain ar y trên ar gyfer digwyddiad yn y Tate Modern. Dewiswyd y disgyblion yn ôl eu diddordeb mewn celf. Roeddem yn gallu archwilio’r ardaloedd newydd yn yr oriel ac edmygu’r gwaith celf. Roedd ein disgyblion yn hoff iawn o’r model pry cop. Mae un o’n disgyblion yn creu modelau ei hun allan o blu tac, a chymerodd un ohonynt i’w ddangos i’r staff yn y Tate – roeddent wedi synnu.

Roedd y profiad yn anhygoel a mwynheuodd pawb y diwrnod – roedd yr haul hyd yn oed allan!

Ysgol Penybryn Visits New Tate Modern

Ysgol Penybryn Visits New Tate Modern

Mai 4, 2016
by Charlotte
0 comments

Neges gan y Cyfeillion – Helpwch y Glynn Vivian i ddathlu!

Blog gwadd gan gadeirydd Cyfeillion y Glynn Vivian, Andrew Green

Pan fydd Oriel Gelf Glynn Vivian yn ailagor yn yr hydref, bydd Abertawe gyfan yn llawenhau.  I ddathlu, ac i helpu’r oriel i wneud y mwyaf o’i chyfleoedd newydd, mae Cymdeithas Cyfeillion y Glynn Vivian wedi lansio ymgyrch gyhoeddus arbennig i godi arian – cronfa ‘Glynn Vivian 2016’.

Gobeithir codi dros £50,000 a rhoddir yr arian i’r oriel i helpu i ehangu ei rhaglenni dysgu, cadwraeth a chyhoeddusrwydd.

Celf gyda Chyfeillion: Teithiau Rhyfedd, Awst 2015

Celf gyda Chyfeillion: Teithiau Rhyfedd, Awst 2015

Yn ogystal â’r ymgyrch codi arian, mae’r Cyfeillion yn trefnu Arwerthiant Celf a gynhelir am bythefnos yr haf hwn.  Byddant yn gofyn i sawl artist lleol gyfrannu gwaith i’w werthu er mwyn codi arian ar gyfer yr ymgyrch.

Caiff y gwaith celf ei arddangos mewn arddangosfa yn Theatr y Grand o 19 i 29 Gorffennaf a bydd modd ei weld ar-lein hefyd.  Ar 29 Gorffennaf, cynhelir arwerthiant mawr yn Theatr y Grand gyda’r arwerthwr gwadd a chefnogwr yr ymgyrch, Kevin Johns, yn cyflwyno. Caiff y gwaith ei werthu i’r cynigydd uchaf a bydd yr holl elw’n mynd i gronfa ‘Glynn Vivian 2016’. Mae croeso i bawb ac rydym yn gobeithio y gallwch ymuno â ni am y digwyddiad difyr hwn.

Os hoffech wneud cyfraniad i’r gronfa – croesewir pob cyfraniad, boed yn fawr neu’n fach – mae’n hawdd gwneud hynny mewn ychydig funudau’n unig.  Ewch i wefan y Cyfeillion a chyfrannu drwy drosglwyddiad banc neu drwy JustGiving.  A chofiwch ddod i’r arwerthiant.

Helpwch i gefnogi celf, artistiaid a’ch cymuned.

Ebrill 27, 2016
by Charlotte
0 comments

Anhysbys

Mae arddangosfa Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) ar agor yn yr Ystafell Wen yn Theatr y Grand Abertawe. Bydd yr arddangosfa ar agor i’r cyhoedd 10am – 5pm tan ddydd Gwener, 29 Ebrill.

DSC_1565

Anhysbys: Arddangosfa Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol

Continue Reading →

Chwefror 23, 2016
by Charlotte
0 comments

Arddangosfa Y Prosiect Llyfr

Mae Arddangosfa Oddi ar y Safle Glynn Vivian: Y Prosiect Llyfr ar agor yn yr Ystafell Ddarllen, Adeilad Alex, Coleg Celf Abertawe (PCYDDS).

Mae’r Prosiect Llyfr yn cyflwyno gwaith wyth artist a gomisiynwyd er mwyn myfyrio ar orffennol, presennol a dyfodol yr Oriel yn ystod yr adeg hon o ailddatblygu ac adnewyddu. Gan gynnwys artistiaid Eva Bartussek, Paul Duerinckx, Richard Higlett, Anthony Shapland, Adele Vye, Simon Whitehead, Barnaby Oliver a Craig Wood, bydd y gweithiau celf yn yr arddangosfa hon yn cael eu hymgorffori i lyfr artistiaid, i’w gynhyrchu cyn i’r Glynn Vivian ailagor yn hwyrach eleni.

Mae detholiad o luniau o’r arddangosfa i’w weld ar Flickr.

Chwefror 9, 2016
by Charlotte
0 comments

Y Prosiect Llyfr

Eva Bartussek, GV.2012.02.20, 2012, All images are courtesy of the artist

Eva Bartussek, GV.2012.02.20, 2012, All images are courtesy of the artist

Ymunwch a ni ar ddydd Gwener 12 Ionawr, 6-8yp am ddadorchuddio’r arddangosfa ‘r Prosiect Llyfr yn yr Ystafell, Ddarllen, Adeilad Alex, Coleg Celf Abertawe (PCYDDS).

Mae’r Prosiect Llyfr yn cyflwyno gwaith sydd ar y gwell gan wyth artist a gomisiynwyd er mwyn myfyrio ar orffennol, presennol a dyfodol yr Oriel yn ystod yr adeg hon o ailddatblygu ac adnewyddu. Gan gynnwys artistiaid Eva Bartussek, Paul Duerinckx, Richard Higlett, Anthony Shapland, Adele Vye, Simon Whitehead, Barnaby Oliver a Craig Wood , bydd y gweithiau celf yn yr arddangosfa hon yn cael eu hymgorffori i lyfr artistiaid, i’w gynhyrchu cyn i’r Glynn Vivian ailagor yn hwyrach eleni.

Wedi’i gyflwyno yng nghyd-destun Ystafell Ddarllen yr hen lyfrgell, sef Coleg Celf Abertawe bellach, mae’r gwaith yn rhoi cipolwg unigryw i’r ddogfennaeth, y straeon a’r delweddau a gynhyrchwyd gan yr artistiaid. Mae pob un o’r artistiaid wedi cymryd llwybr gwahanol wrth archwilio i hanes a straeon am yr Oriel dros amser.

Continue Reading →

Ionawr 12, 2016
by Charlotte
0 comments

Meddyliau Creadigol, Dwylo Creadigol

Mae arddangosfa o waith celf a grëwyd gan gyfranogwyr o raglenni dysgu Glynn Vivian Oddi Ar y Safle i’w gweld ar hyn o bryd yn Creative Bubble ar Stryd Craddock yng nghanol dinas Abertawe.

Creative Minds, Creative Hands, 12 -14 January 2016

Creative Minds, Creative Hands

Caiff y gwaith ei arddangos rhwng dydd Mawrth 12 a dydd Iau 14 Ionawr, 2016, ac mae i’w weld bob dydd rhwng 10am a 3pm.

Crëwyd y gwaith celf mewn partneriaeth rhwng Oriel Gelf Glynn Vivian a grwpiau gwasanaeth dydd Cyngor Abertawe yng Ngorseinon, Abergelli a Toronto Place, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion yn Abertawe a Dosbarth Celf Prynhawn Dydd Mercher i Oedolion Oriel Gelf Glynn Vivian. Yn yr arddangosfa hon mae’r cyfranogwyr yn rhannu’r gwaith maent wedi’i gynhyrchu fel rhan o raglen ddysgu oddi ar safle’r oriel yn YMCA Abertawe a Chyfeillion y Deillion Abertawe a’r Cylch.

Continue Reading →

Rhagfyr 8, 2015
by Charlotte
0 comments

Dysgu Arobryn

Ddydd Iau 19 Tachwedd 2015, derbyniodd Daniel McCabe, Cynorthwy-ydd Dysgu Oriel Gelf Glynn Vivian, Wobr Marsh er Rhagoriaeth yn Addysg Orielau, sy’n dathlu gwaith caled ac ymroddiad cydweithwyr sy’n gweithio ym maes addysg orielau, amgueddfeydd a chelf gweledol.

Enwebwyd Daniel gan Tom Goddard, Swyddog Dysgu a Chyfranogiad Oriel Gelf Glynn Vivian, a dynnodd sylw at ei waith gyda Chlwb Celf Dydd Sadwrn i’r Teulu lle arweiniodd raglen gynnwys gynhwysfawr ar gyfer plant 3-14 oed a’u teuluoedd, trwy gyd-greu llyfr comics, ffilm wedi’i hanimeiddio a gêm gyfrifiadur wedi’u seilio ar fywyd sylfaenydd yr oriel, Richard Glynn Vivian.

Continue Reading →

Hydref 28, 2015
by Charlotte
0 comments

Yn Siarad yn Farddonol – Grym Llên

I ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru 2015, cyflwynwyd gweithdy newydd gan raglen ysgolion uwchradd Oriel Gelf Glynn Vivian, 4Site, o’r enw ‘Yn Siarad yn Farddonol – Grym Llên’. Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn dathlu cyfraniadau pobl dduon at hanes a diwylliant lleol, cenedlaethol a byd-eang, a’i nod yw addysgu pobl yng Nghymru, herio canfyddiadau negyddol a hyrwyddo hanes pobl o dras y gwasgariad Affricanaidd. Y thema eleni yw ‘Merched Du Rhagorol’.

Gan weithio gyda Tracy Harris, sy’n awdur, yn ddramodydd ac yn berfformiwr, defnyddiodd myfyrwyr Blwyddyn 9 o Ysgol Gyfun yr Esgob Gore ddarnau o lenyddiaeth, barddoniaeth, celf ac amlgyfrwng i archwilio dylanwad pwerus awduron du benywaidd o bwys megis Maya Angelou, Toni Morrison, Angela Davis a Zadie Smith. Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r awduron penigamp hyn, mae’r myfyrwyr wedi ysgrifennu eu darnau eu hunain o ffuglen fer, ymsonau a barddoniaeth.

Trwy gydol mis Hydref, mae barddoniaeth y disgyblion wedi cael ei harddangos yma, ond peidiwch â phoeni os ydych wedi colli rhywbeth oherwydd y gellir gweld y casgliad cyfan o farddoniaeth isod.

Continue Reading →

Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo