Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Gwobr Wakelin 2015: Alexander Duncan

| 0 comments

carved rams horn, mammoth tusk, deer antler. 2015. made in collaboration with peter welsh

carved rams horn, mammoth tusk, deer antler. 2015. made in collaboration with peter welsh

Ymunwch a ni am gyflwyniad eleni o’r Wobr Wakelin yn Theatr y Grand, Abertawe a’r ddydd Sadwrn 5 Medi.

Rhoddir Gwobr Wakelin yn flynyddol i artist o Gymru y prynwyd gwaith o’i eiddo ar gyfer casgliad parhaol Oriel Gelf Glynn Vivian. Ymhlith enillwyr y wobr yn y gorffennol mae Robert Harding, David Tress, Pete Davis, Craig Wood, David Garner, Tim Davies, Dick Chappell, Brendan Stuart Burns, Anthony Shapland, Catrin Webster, Jonathan Anderson, Meri Wells, David Cushway, Helen Sear a Clare Woods.

Enillydd Gwobr Wakelin 2015 yw Alexander Duncan.

Ganed Alexander Duncan yn Abertawe ym 1985. Bu’n astudio yng Ngholeg Celf Abertawe (PCYDDS) ac yn ddiweddar cwblhaodd MA mewn Cerflunio yng Ngholeg Celf Brenhinol Llundain. Mae gwaith Alexander Duncan yn ymwneud yn bennaf â cherflunio, eitemau y chwilir amdanynt, fideo a ffotograffiaeth.

Y detholwr eleni yw Tim Davies, Athro Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe (PCYDDS). Enw’r gwaith mae wedi’i ddewis ar gyfer Casgliad Glynn Vivian yw like swimming, cerflun a wnaed yn 2015 ar ffurf pentwr o fflotiau ewyn lliw a ddefnyddir fel arfer mewn pyllau nofio ond sydd, yn arwyddocaol, wedi’u gwneud o goncrit.

Alexander Duncan, 'like swimming' 2015, Courtesy of the artist

Alexander Duncan, like swimming 2015, Courtesy of the artist

Meddai’r detholwr, Tim Davies, am y gwaith, “Mae Alex wedi ymddiddori erioed ym mha le a sut rydym yn gosod ein hunain yn y byd, safle’r corff mewn perthynas â gwrthrychau a sefyllfaoedd eraill, a’r unig ffordd o synhwyro hyn yw trwy brofi materoldeb gwrthrychau’n wirioneddol. Mae’r cerflun hwn, sy’n debyg i fflôt – darn o ewyn wedi’i guro a’i grafu a oedd yn rhywbeth i rywun gydio ynddo – yn cynnig eiliad i ystyried ein cysylltiad â dŵr. Mae’n awgrymu sut rydym yn hoffi bod mewn rheolaeth ar ein hamgylchedd ond, pan gawn ni ein cyffwrdd neu ein codi, mae’r gwaith yn mynd â ni i ymyl annisgwyl rhwng gwirionedd a rhith, gan herio’n bryfoclyd ein synnwyr ein hunain o’r fath bethau sicr. Mewn cyd-destun ehangach, mae’r ffilm a roddwyd gan Alex i’r oriel i gyd-fynd ag ef – wavy gravy – yn adlewyrchu cannoedd o bobl wedi’u gwthio i mewn i le cyfyng – ‘profiad tswnami’ – yn ymchwyddo gyda’r tonnau artiffisial. Mae’r gwaith hwn yn cymysgu mewn ffordd deimladwy synnwyr cryf o ofn â golau arallfydol rhyfedd, gan gwestiynu natur ddiamddiffyn y cyflwr dynol ac a ydym mewn rheolaeth wirioneddol ar ein tynged. Mae Alex bob amser wedi canolbwyntio ar faterion cyfoes pwysig, sydd yn aml yn ymwneud â chynaladwyedd, ac roedd y datblygiadau arwyddocaol a llwyddiannus yn ei waith yn awgrymu y byddai hyn yn amser pwysig i gynnwys ei waith yng nghasgliad Glynn Vivian.”

Meddai Alexander Duncan, “Ysbrydolwyd y gwaith cerflunio a’r ffilm sy’n cael eu harddangos gan fy niddordeb, fel y’i disgrifiwyd gan Adam Carr, ‘yn yr hyn sy’n wirioneddol a’r hyn sy’n efelychu’r gwirioneddol. Y ffordd rydym yn ymateb i rywbeth sydd yn y ddau gyflwr neu, yn hytrach, sydd rhwng y ddau gyflwr gwahanol hyn’. Rwyf wrth fy modd y bydd fy ngwaith yn ymuno â’r casgliad cyhoeddus pwysig hwn yn Abertawe, fy nhref enedigol, ac rwy’n falch fy mod wedi cael fy nethol. Mae Gwobr Wakelin yn rhoi cydnabyddiaeth a chyfleoedd i artistiaid fel fi sy’n gweithio yng Nghymru, a hoffwn ddiolch i’r trefnwyr am eu haelioni. Rwy’n siŵr y bydd llawer o artistiaid eraill yn cael eu cefnogi gan y wobr yn y dyfodol.”

Cyfeillion Oriel Gelf Glynn Vivian sy’n gyfrifol am weinyddu a chyd-ariannu’r wobr hon gyda chymorth ariannol hael er cof am Richard a Rosemary Wakelin, a oedd hwythau’n artistiaid ac yn gefnogwyr brwd i’r celfyddydau yn Abertawe. Meddai eu mab, Dr Peter Wakelin,“Mae’n bwysig i artistiaid ac amgueddfeydd eu bod yn ychwanegu gwaith cyfoes at gasgliadau’r dyfodol. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyfeillion y Glynn Vivian am gefnogi’r wobr hon ac am helpu i gynnal enw’r oriel fel un o’r lleoedd gorau i weld celf o Gymru hyd yn oed yn y cyfnod cau ar gyfer gwaith gweddnewid sylweddol. Mae pobl bob amser yn synnu wrth glywed pa mor fach yw’r cyllidebau prynu ar gyfer orielau cyhoeddus yng Nghymru ac mae angen pob cymorth posib arnynt er mwyn cynrychioli celf Gymreig gyfoes yn eu casgliadau.”

Meddai Jenni Spencer-Davies, Curadur Oriel Gelf Glynn Vivian,‘‘Mae Gwobr Wakelin wedi galluogi’r  Oriel i brynu llawer o ddarnau pwysig gan artistiaid yng Nghymru ar gyfer y casgliad dros y deng mlynedd diwethaf. Rydym wrth ein boddau i gaffael gwaith nodedig Alexander Duncan eleni, yn enwedig gan mai artist o Abertawe ydyw. Mae’r wobr yn wir gefnogol o artistiaid sy’n gweithio heddiw, ac mae’r Oriel yn hynod ddiolchgar am haelioni parhaus cefnogwyr y wobr a Chyfeillion Oriel Glynn Vivian, trefnwyr y wobr. Diolch o galon hefyd i’r artist Alexander Duncan a Tim Davies am wneud dewis mor ddoeth, ac i Theatr y Grand am eu caredigrwydd wrth gynnal y seremoni wobrau eleni.”

Cyflwynir y wobr am 3pm, dydd Sadwrn 5 Medi yn Theatr y Grand, Abertawe. Mynediad am ddim.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo