Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Ysgolion

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian ar gau ar gyfer prosiect ailddatblygu. 

Diwrnodau Oddi Cartref Glynn Vivian 2015

Diwrnodau Oddi Cartref Glynn Vivian 2015

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian ar gau ar hyn o bryd ar gyfer prosiect ailddatblygu sylweddol i gynnal a chadw isadeiledd yr adeilad gwreiddiol o 1911 ac i wella mynediad i’r cyhoedd i gyd.

Mae’r prosiect cyffrous hwn yn un sylweddol ac yn golygu y bydd yr oriel ar gau i’r cyhoedd drwy’r cyfnod adnewyddu.

Mae ein rhaglen 4Site lwyddiannus yn parhau mewn ysgolion ac mae ein tîm yn paratoi rhaglenni ar gyfer ailagor yr oriel.

Diwrnodau Oddi Cartref Glynn Vivian

Mae ‘Diwrnodau Oddi Cartref Glynn Vivian’ yn rhoi cyfle i ddosbarth weithio yn yr ysgol gydag un o’n tîm o addysgwyr celf i gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn archwilio’r oriel a’i chasgliadau. Bydd un o’n timau o artistiaid yn ymweld â’r ysgol gydag adnoddau a deunyddiau a ddewiswyd yn arbennig am ddiwrnod o weithgareddau.


Mae ein hartistiaid a’n haddysgwyr celf profiadol yn hen gyfarwydd â gofynion Celf a Dylunio’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac maent yn gallu cynnig rhaglenni addysg llawn. Mae pob gweithdy wedi ei ddylunio i ddarparu cydbwysedd o ddarparu cydbwysedd o ran Datblygiad Creadigol yn y Cyfnod Sylfaenol a Deall, Ymchwilio a Chreu yng Nghyfnod Allweddol 2.

Archwilio’r Casgliad

Bydd yr artistiaid yn dangos detholiad o luniau o gasgliad yr oriel a fydd yn cynnwys atgynhyrchiadau o waith cyfoes a hanesyddol. Bydd y rhain yn seiliedig ar y themâu isod a byddant ar gael fel tafluniadau ac fel printiau wedi’u hatgynhyrchu.

Ymateb Ymarferol

Yn dilyn trafodaeth eang am bob un o’r atgynhyrchiadau a ddetholwyd o gasgliad yr oriel, bydd yr artistiaid yn defnyddio’u gwybodaeth a’u profiad helaeth i deilwra sesiwn ymarferol, yn seiliedig ar ymateb y dosbarth, a fydd yn para diwrnod.

Gall disgyblion archwilio pynciau megis, natur, tirweddau, straeon, portreadau, teithio a theithiau, a defnyddio’r adnoddau a ddetholwyd gan yr artistiaid i greu gwaith celf ar eu pennau eu hunain neu fel grŵp.

Themâu:

  • Emosiynau
  • Fforwyr
  • Portreadau
  • Oriel
  • Natur
  • Y Synhwyrau
  • Chware Mewn Diwrnod
  • Straeon Teithwyr
  • Rhythm Creadigol

Ysgolion Uwchradd Glynn Vivian

Darlunio Arbrofol
Nod y Gweithdai Darlunio Arbrofol yw dadansoddi ac ailarchwilio arferion darlunio arsylwladol.

Gan fabwysiadu cyfres o arbrofion darlunio dynamig ac ymarferol, mae’r gweithdai yn herio ein rhagdybiaethau pan fyddwn yn gafael mewn pensel ac yn dechrau darlunio gwrthrych. Defnyddir ymarferion darlunio arbrofol byr i gwestiynu’r dull o ddarlunio a’i berthynas ag arsylwi. Drwy ddangos bod darlunio’n cysyniadoli’r byd go iawn, mae’r gweithdai darlunio’n annog pob myfyriwr i ofyn y cwestiwn: Beth yw darlunio i mi?

Defnyddir ymarferion byrrach rhwng ymarferion darlunio hwy, lle caiff myfyrwyr amser i ddatblygu syniadau newydd.

Canolbwynt y Gweithdai Darlunio Arbrofol yw herio’r syniad bod ffordd gywir o ddarlunio, gan annog pob myfyriwr i ddatblygu ei botensial darlunio unigryw ei hun.

Datblygiad Cerddoriaeth
Mae’r gweithdai hyn ar gyfer myfyrwyr yng Nghyfnod Allweddol 3-4 sydd â rhai sgiliau cerddorol neu greadigol, sgiliau chwarae offerynnau cerddorol traddodiadol a chanu neu sgiliau troelli. Bydd disgyblion yn gweithio mewn tîm i annog rhyngweithio cadarnhaol a gwerthfawrogiad o sgiliau creadigol ei gilydd. Bydd y gweithdai’n galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau ac, o bosib, nodi’r awydd a’r gallu i fwrw ymlaen i astudio unrhyw agwedd ar y diwydiant cerddoriaeth mewn sefydliadau addysg uwch neu bellach.

Bydd ein hymarferydd cerddorol proffesiynol profiadol yn rhannu ei wybodaeth am bob agwedd ar y diwydiant cerddoriaeth, gan gynnwys marchnata, hyrwyddo, rheoli a pherfformiad byw.

Mae lle ar bob gweithdy am hyd at 5 disgybl yn unig; felly bydd angen i’r gweithdai hyn gael eu cynnal dros sawl sesiwn.

Creu Cymeriadau
Bydd y dramodydd Tracy Harris yn cydweithredu â disgyblion i’w dysgu sut i ysgrifennu, creu a pherfformio cymeriadau mewn drama. Bydd y gweithdy’n dechrau gyda gemau cynhesu a dychymyg i ysbrydoli syniadau ac yna bydd yn canolbwyntio ar gymeriadau, plot a strwythur. Erbyn diwedd y prosiect, bydd sesiwn anffurfiol i gyfranogwyr rannu gwaith.

Bydd y gweithdy yn helpu gyda sgiliau llythrennedd, arsylwi a drama.

Teithiau
Bydd yr awdures Tracy Harris yn cyfuno brwdfrydedd Richard Glynn Vivian dros deithio i ysbrydoli’r disgyblion i ysgrifennu eu dyddiaduron teithio eu hunain. Trwy ddefnyddio cardiau post a chymhorthion gweledol, bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn tanio’r dychymyg ac yn annog y dosbarth i greu eu teithiau eu hunain trwy amser, gofod a lle.


Neulltio Lle

Os hoffech drefnu dod i weithdy, ffoniwch 01792 516900 am drafodaeth gychwynnol neu  cwblhewch ‘Ffurflen Neilltuo Lle Oriel Gelf Glynn Vivian’ a’i hanfon drwy e-bost i Charlotte.Thomas@swansea.gov.uk 

Gwybodaeth Nelltio

Mae’r oriel bellach yn neilltuo lleoedd ar gyfer Diwrnodau Oddi Cartref y Glynn Vivian. Bydd gweithdai diwrnod llawn a hanner diwrnod ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener a bydd yr artistiaid yn yr ysgol o 9.30yb – 2.30yp. Byddant yn addasu i gyd-fynd ag amser egwyl a allai amrywio o ysgol i ysgol.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo