Glynn Vivian Art Gallery: blog

Redevelopment

Glynn Vivian Art Gallery has been planning a major redevelopment project for some years to help conserve the infrastructure of the original 1911 building and to improve access for all.

The project is being funded by a grant from the Welsh Government (£3.5m) in addition to contributions from the Arts Council of Wales (£2m) and the City and County of Swansea (£500K).

This exciting project is extensive and means that the Gallery will be closed to the public for the duration.

Structural work has now begun and the gallery is expected to reopen in 2015. Glynn Vivian Offsite programme will provide activities and events in the interim.

The redeveloped Gallery will offer:

 • Conservation of the 1911 Grade II* Listed building
 • A new entrance and shop at street level
 • Re-design of the 1974 gallery extension and a new glazed link structure
 • A new passenger lift to allow full physical access to all exhibitions and collection galleries and all education and study facilities as well as other areas
 • More space for the display of collections and exhibitions
 • A new storage and conservation area to enable the future development of the collections
 • Renewal of the existing education room and improved facilities for working with schools, colleges and our participants
 • A new lecture space and community room
 • A dedicated library and archive devoted to visitor research
 • A new social space with refreshments and Wi-Fi access
 • New technical areas and administrative offices

The Gallery continues to present an exciting offsite public programme of exhibitions, working with partners locally, nationally and internationally, and a full programme of activities and events are available at our offsite base at the YMCA, Kingsway, Swansea.

Our successful 4Site education programme continues to take place within schools and our team are preparing programmes for the Gallery reopening.

For information on all of our offsite programmes, please check for updates on our website.

Please direct all further enquiries to Laura Sims, Marketing Officer – Audience Development, on 01792 516900 or laura.sims@swansea.gov.uk.

This will be an interesting and exciting time for the Gallery and we hope that with your help, we can continue to develop our work to ensure that the Glynn Vivian continues to thrive for future generations.

Thank you for your continued support.

Jenni Spencer-Davies

Curator-Glynn Vivian Art GalleryMae Oriel Gelf Glynn Vivian wedi bod yn cynllunio prosiect ailddatblygu sylweddol ers rhai blynyddoedd i helpu i gynnal a chadw isadeiledd yr adeilad gwreiddiol a adeiladwyd ym 1911 ac i wella mynediad i bawb.

Ariennir y prosiect gan grant gan Lywodraeth Cymru (£3.5m) yn ogystal â chyfraniadau gan Gyngor Celfyddydau Cymru (£2m) a Dinas a Sir Abertawe (£500K).

Mae’r prosiect cyffrous hwn yn un sylweddol ac yn golygu y bydd yr oriel ar gau i’r cyhoedd drwy’r cyfnod adnewyddu.

Mae gwaith strwythurol bellach wedi cychwyn a disgwylir i’r oriel ailagor yn 2015. Bydd rhaglen Glynn Vivian Oddi ar y Safle yn darparu gweithgareddau a digwyddiadau dros dro.

Bydd yr ailddatblygu’n cynnwys:

 • Adnewyddu’n llwyr yr adeilad Gradd II* rhestredig a agorwyd ym 1911
 • Mynedfa newydd a siop ar lefel y stryd
 • Ailddylunio estyniad yr oriel a adeiladwyd ym 1974 ac adeiladu strwythur cysylltu gwydr newydd
 • Lifft newydd i bobl i ganiatáu mynediad llawn i’r holl arddangosfeydd ac orielau casgliadau ac i bob cyfleuster addysg ac astudio yn ogystal ag ardaloedd eraill
 • Mwy o le i ddangos casgliadau ac arddangosfeydd
 • Ardal storio a chadwraeth fwy hwylus er mwyn datblygu casgliadau yn y dyfodol
 • Adnewyddu’r ystafell addysg bresennol a gwella’r cyfleusterau i weithio gyda cholegau ac ysgolion a’n cyfranogwyr
 • Darlithfa ac ystafell gymunedol newydd
 • Llyfrgell a chanolfan archifau bwrpasol at ddibenion ymchwil ymwelwyr
 • Ardal gymdeithasol newydd gyda lluniaeth a mynediad i Wi-Fi
 • Ardaloedd technegol newydd a swyddfeydd gweinyddol

Mae’r oriel yn parhau i gyflwyno rhaglen gyhoeddus gyffrous oddi ar y safle sy’n cynnwys arddangosfeydd, gweithio gyda phartneriaid yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae rhaglen lawn o weithgareddau adigwyddiadau ar gael yn ein safle oddi ar y safle yn y YMCA, Ffordd y Brenin, Abertawe.

Mae ein rhaglen 4Site lwyddiannus yn parhau mewn ysgolion ac mae ein tîm yn paratoi rhaglenni ar gyfer ailagoriad yr oriel.

I gael gwybodaeth am ein holl raglenni oddi ar y safle, ewch i’n gwefan am y diweddaraf.

Os oes mwy o ymholiadau gennych, cysylltwch â Laura Sims, Swyddog Marchnata – Datblygu Cynulleidfa, drwy ffonio 01792 516900 neu e-bostio Laura.Sims@swansea.gov.uk.

Bydd hwn yn gyfnod diddorol a chyffrous i’r oriel, a gyda’ch cymorth chi, gobeithiwn y gallwn barhau i ddatblygu a thyfu i sicrhau bod Oriel Glynn Vivian yn parhau i ffynnu er mwyn cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

Jenni Spencer-Davies

Curadur – Oriel Gelf Glynn Vivian

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo